PLATONYX MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. Taraflar

İşbu sözleşme, uygulamanın sahibi ve işletmecisi olan Platonyx ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, Mobil Uygulamada kullanıcı kaydı oluşturulduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Site: www.platonyx.com adresinde yayın yapan internet sitesi.

Mobil Uygulama: Apple App Store’da Platonyx adıyla bulunan mobil uygulama.

Üye: Mobil Uygulama’yı telefonuna indirerek kayıt olma sürecini tamamlamış kişi.

Üye profili : Üyenin uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Profil Bilgisi ve Tercihleri başlıklarından üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflarından oluşan, bir kısmı diğer üyeler tarafından görüntülenebilinen Üyeye özel tanıtım sayfası.

Etkinlik: Mobil Uygulama tarafından üyenin profil bilgisi ve tercihleri göz önünde bulundurularak Üyelere önerilen ve Platonyx tarafından veya 3. kişiler tarafından düzenlenen  yemek workshopu, gezi aktivitesi gibi etkinlikler.

 

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Mobil Uygulamada sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile Mobil Uygulama içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Platonyx tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Mobil Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Platonyx tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Hak ve Yükümlülükler:

 

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, üyeliği süresince, Mobil Uygulamanın hizmetlerinden faydalanırken ve Mobil Uygulamanın hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
 2. Mobil Uygulamaya üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir.. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları,  üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili Mobil Uygulama aracılığıyla belirttiği ve “Ay, Gün, Yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Mobil Uygulamanın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Üye, Platonyx’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Platonyx’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Üyelerin, Mobil Uygulama aracılığıyla Platonyx tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Platonyx!in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Üyeler Mobil Uygulamadaki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Platonyx’in, üyeler tarafından Mobil Uygulamaya iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)  bulunamaz; Platonyx’in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgilerin bir kısmı, Mobil Uygulamanın diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 7. Üyeler, Platonyx’in  yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Platonyx’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 8. Üyelerin, kendi aralarında Mobil Uygulama aracılığıyla gittikleri etkinlikler dahil olmak üzere Mobil Uygulamada yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir,hiçbir şekilde Platonyx’in sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple Platonyx’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık Platonyx’in üyeye rücu hakkı vardır. Mobil Uygulamada veya üyelerin Platonyx aracılığı ile katıldıkları etkinliklerde hukuki ve/veya cezai sorumluluk gerektirecek davranışlarda bulunmaları durumunda Platonyx o üyenin üyeliğine hiçbir önel ve ihbara gerek kalmaksızın son verebilir. Üye, üyeliğinin bu şekilde son verilmesi nedeniyle uğradığı maddi ve/veya manevi zararları Platonyx’ten talep edemez.
 9. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine veya mobil uygulamalara yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin üyeliği iptal edilebilir.
 10. Her üye, Platonyx’te bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Platonyx ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Mobil Uygulama üzerindeki faaliyetleri veya Platonyx aracılığı ile gittikleri etkinlerdeki davranışları  nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Platonyx doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. Üye, Mobil Uygulama aracılığıyla gittiği etkinliklerde, diğer üyeler ile olan iletişiminde ve Mobil Uygulamaua yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.  Üyeler veya 3. kişiler tarafından yapılan şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. İşbu nedenle üyeliğine son verilen veya üyeliği askıya alınan üyeler uğradıkları maddi veya manevi zararı Platonyx’ten talep edemez.
 12. Platonyx üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan Platonyx sorumlu tutulamaz.

4.2. Platonyx’in Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Platonyx, Mobil Uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Platonyx bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Platonyx’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Platonyx tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Platonyx tarafından yapabilir. Platonyx tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin,üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. Platonyx Mobil Uygulamada üyelere tavsiye edeceği etkinlikleri herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirebilir ve iptal edebilir.  Bu işlemlerden dolayı üyenin uğrayacağı maddi, manevi bilcümle zarardan Platonyx sorumlu değildir.
 3. Platonyx tarafından veya 3. kişiler tarafından düzenlenen ve Mobil Uygulama aracılığı ile Üyelere önerilen etkinliklerde oluşabilecek ve hukuka, ahlaka, nezaket kurallarına aykırı durumlardan dolayı Platonyx sorumlu değildir. Üye bu etkinliklerde Etkinlik mekanı, mekan sahibi veya etkinliklere katılan diğer üyeler veya orada Platonyx’ten bağımsız olarak bulunan diğer kişiler sebebiyle uğradığı zararları Platonyx’ten talep edemez.
 4. Mobil Uygulama üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Platonyx’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Platonyx, uygulamada yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 6. Platonyx, Mobil Uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Platonyx tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Platonyx bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Platonyx’e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Platonyx’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
 7. Teknik sorunlardan dolayı Mobil Uygulamanın yayınlarında kesintiler ve hatalar olabilir. Bu kesintilerden ve hatalardan dolayı yaşanan iletişim, Mobil Uygulamaya ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde ve Mobil Uygulamanın üyenin telefonuna vereceği zararlardan ve bu nedenle  üyenin yaşayacağı sorunlardan hiçbir nam ve sebep altında  Platonyx sorumlu tutulamaz.
 8. Mobil Uygulamada yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Platonyx’in izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Uygulamada yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
 1. Sınırlı Sorumluluk

Platonyx üyelerin veya üyelerin Mobil Uygulamada sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle uğradıkları direkt veya dolaylı zararlardan;  muhatap olduklari 3. kişilerin ve/veya diğer Platonyx üyelerinin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

 1. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Platonyx işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, Platonyx için,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Platonyx’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Platonyx’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Sözleşmenin Feshi
 2. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması ve/veya üyeliğin Platonyx tarafından fesih edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 3. Platonyx, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Mobil Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Platonyx’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Email this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on StumbleUponShare on FacebookTweet about this on Twitter

Sorularınız mı var?

Sizi dinliyoruz..

Gönderiliyor

info@platonyx.com | İstasyon Yolu Sk. No: 3 Maltepe - İstanbul

©2017 PlatoNYX

Kullanıcı Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?